Regulamin

Regulamin sklepu internetowego GRANNA

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu sklep.granna.pl jest firma GRANNA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Księcia Ziemowita 47, NIP 525-21-80-783, REGON 016344939, zwana dalej „Sprzedawcą”.

2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, pod adresem internetowym http://sklep.granna.pl/,  na podstawie niniejszego Regulaminu.
3. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Sprzedawca zapewnia, że Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
7. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub Mozilla Firefox wersja minimum 4.0, Opera od wersji 9.5), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

§2 DEFINICJE
Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1) Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem http:// sklep.granna.pl/ prowadzony przez Sprzedawcę,
2) Sprzedawca – firma GRANNA Sp. z o.o. ul. Księcia Ziemowita 47, 03-788 Warszawa, NIP 525-21-80-783, REGON 016344939
3) Klient – podmiot, który zawarł lub ma zamiar zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu,
4) Zamówienie – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą,
5) Umowa sprzedaży  - umowa kupna sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu,
6) Towar – rzeczy oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu,
7) Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca jednocześnie Klientem.

 

§ 3 ZAMÓWIENIA
1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
2. Informacje o Towarach w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
3. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
4. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie.
5. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka Towar, który zamierza kupić, przy czym dodanie Towaru do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Towary mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
6. Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Towarami oraz przeliczanie wartości Zamówienia.
7.  W celu poprawnego złożenia Zamówienia Klient powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację oraz identyfikację odbiorcy Towaru, jeżeli będzie to inna osoba.
8. Sklep potwierdza przyjęcie Zamówienia emailem.
9. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
10. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę niezależnie od wygenerowanej automatycznie przez Sklep wiadomości e-mail potwierdzającej, że Zamówienie zostało dostarczone do Sprzedawcy.


§ 4 REJESTRACJA
1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.
2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Klient powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać dane oznaczone jako wymagane.

4. Po wypełnieniu przez Klienta pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone konto Klienta. Sprzedawca wysyła Klientowi potwierdzenie rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail.
5. W przypadku, gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Klient powinien dokonać ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością, w celu uniknięcia nieporozumień w zakresie realizowanych Zamówień.

§ 5 PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od wartości dodanej (VAT) w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów  prawa.
2. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar.
3. Koszty dostawy Towaru do Klienta podane są oddzielnie i określone są w cenniku dostawy.
4. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

ZA POBRANIEM – dokonujesz płatności za zamówienie i dostawę bezpośrednio u kuriera
Przelewy24 – dokonujesz płatności drogą szybkich przelewów bankowych oraz kart płatniczych (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro )
PayPal - dokonujesz płatności poprzez system PayPal (możliwe również kartą płatniczą VISA lub MasterCard)
PRZELEW NA KONTO - dokonujesz płatności przelewając kwotę za zamówienie bezpośrednio na nasze konto

Dane do przelewu:
Granna Sp. z o.o.
ul. Księcia Ziemowita 47 
03-788 Warszawa

SANTANDER BANK POLSKA S.A. nr konta: 70 1090 1883 0000 0001 3369 5864

5. Klient dokonuje zakupu Towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
7. W przypadku zmiany cennika usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy Sprzedawca ma prawo do zmiany wysokości kosztów dostawy. Postanowienie to nie dotyczy Zamówień już realizowanych. O fakcie zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy i tym samym zmianie cennika dostaw w Sklepie Klienci zostaną poinformowani przynajmniej na 14 dni naprzód przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian i będą mieli możliwość rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczą.

§ 6 WYSYŁKA I DOSTAWA TOWARU

1. Dostawa Towaru następuje na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
2. Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem  dostawców usług pocztowych lub kurierskich.

3. W przypadku płatności o której mowa w § 5 ust. 4 pkt. 2 termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem Zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
4. W przypadku płatności za pobraniem oraz w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 5 pkt. 3 Towar wysyłany jest niezwłocznie.
5. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar jest niedostępny, niezwłocznie, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już zapłacona.
6. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
7. Zaleca się, aby Klient w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Towaru w momencie dostarczenia mu i odbioru Towaru, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy).

§ 7 ZWROT – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient składający zamówienie w Sklepie ma prawo od niego odstąpić w terminie 14 dni od daty dostarczenia Towaru przed Dostawcę. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000, Nr 22, poz.271 ze zm.)

2.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie lub w formie elektronicznej np. emailem i dostarczone przez Klienta do Sprzedawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenie Towaru do Klienta. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Sklepu.

3. Sklep akceptuje również własnoręcznie i odręcznie sporządzone oświadczenie o odstąpieniu od umowy w którym Klient informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy kupna Towaru.

Oświadczenie powinno zawierać: imię i nazwisko adres zamieszkania , adres email, numer telefonu kontaktowego, datę nabycia Towaru, datę sporządzenia oświadczenia , Cenę zakupu Towaru oraz dane składającego zamówienie jeśli jest nim ktoś inny niż osoba zarejestrowana w Sklepie, podpis oraz numer Konta Bankowego pod który mamy dokonać zwrotu pieniędzy lub Dane niezbędne do wysłania Przekazu Pocztowego ze zwrotem pieniędzy do Klienta.

4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy np. emailem lub pisemnie oczekujemy od klienta na zwrot Towaru w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia.

Zwrotu należy dokonać pod adres: GRANNA Sp. z o.o. ul. Księcia Ziemowita 47, 03-788 Warszawa

5. Klient dokonuje zwrotu zakupionego Towaru na własny koszt wybierając dowolną formę dostawy Towaru do Sklepu wedle swoich upodobań.

6. W przypadku uznania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Pieniądze wyrażone w polskich złotówkach za Towar wraz z Kosztem Dostawy poniesionym przy składaniu Zamówienia przez Klienta (zawarte w dokumencie zakupu) są zwracane niezwłocznie jednakże nie później niż w terminie 14 dni od momentu odbioru Towaru zwracanego. W przypadku transakcjidokonanej kartą, zwrot następuje na rachunek karty. 

7. Towar można zwrócić w stanie nie zmienionym.

§ 8 REKLAMACJE TOWARÓW

1. Każdy Towar kupiony w sklepie internetowym sklep.granna.pl może być reklamowany z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jego niezgodności z umową . Sprzedawca odpowiada przed konsumentem na podstawie regulującej to ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002, Nr 141 poz. 1176).

2. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

3. Sklep GRANNA  odpowiada za niezgodność towaru  z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dostarczenia danego Towaru Klientowi Klient traci uprawnienia, jeżeli przed upływem 6 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o zaistniałym fakcie.

Sklep GRANNA nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Klient kupujący o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć , a sprzedawca poinformował o tym fakcie Klienta np. w opisie sprzedawanego Towaru.

4. W przypadku gdy Klient stwierdzi że zakupiony Towar jest nie zgodny z umową lub zawiera wady o których nie było mowy w opisie sprzedawanego przedmiotu ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy w formie pisemnej, emailowej. Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się na stronie internetowej w Sklepie GRANNA. Reklamacje można również złożyć własnoręcznie i odręcznie opisana z pominięciem formularza. Powinna ona zawierać datę zamówienia, datę złożenia reklamacji, dane Klienta, adres zamieszkania numer telefonu kontaktowego , adres email; oraz co najważniejsze dokładny opis reklamowanego Towaru. Przed złożeniem Reklamacji zachęcamy Klienta do kontaktu email lub telefonicznego ze Sprzedawcą i opisaniem wady towaru. Wówczas Sprzedawca uzna czy konieczne jest nadesłanie towaru w celu Reklamacji czy sprawa będzie rozpatrzona na odległość. Ponadto Klient może być poproszony o zrobienie zdjęcia reklamowanego produktu z pokazaniem reklamowanej wady. Celem tych działań jest skrócenie do minimum czasu rozpatrzenia reklamacji w celu zachowania najwyższej satysfakcji klienta.

5. Klient składa Reklamację na adres GRANNA Sp. z o.o. ul. Księcia Ziemowita 47, 03-788 Warszawa

6. W przypadku uznania Reklamacji Sklep odsyła na własny koszt towar (naprawiony, wymieniony wolny od wad )do Klienta pod wskazany przez niego adres, oraz oddaje koszty nadesłania Towaru przez Klienta najniższe realne poniesione przez klienta jednakże nie większe niż kwota 15 zł brutto.

7. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru i odesłania go naprawionego ( np. gdy nie jest możliwa naprawa, lub brak w magazynie towaru do wymiany) Sprzedawca zwraca pieniądze za Towar i przesyłkę równoważne kwocie jaka widnieje na dokumencie zakupu Klienta na podany przez Klienta numer rachunku bankowego lub za pośrednictwem przekazu pieniężnego pocztowego na wskazany przez Klienta adres wraz z kwotą za odesłanie Towaru jednakże nie większą niż 15zł brutto – Jeśli Klient dokonywał odesłania do Sklepu Towaru na własny koszt.

8. W przypadku nie uznania Reklamacji Towar jest odsyłany do Klienta pod wskazany przez niego Adres na jego Koszt. Kwota naliczana za Dostawę reklamowanego Towaru będzie nie większa niż 15zł (brutto).

9. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu daty zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Po rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie informuje o tym Klienta drogą pisemna lub mailową.
10. W celu ułatwienia realizacji reklamacji prosimy w miarę możliwości o dołączenie przez Klienta dowodu zakupu Towaru.


§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Klientów o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 10 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Klient nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje konto w Sklepie.
2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
4. Nazwa Sklepu oraz wszelkie elementy Sklepu stanowią własność Sprzedawcy i przedmiot prawa autorskiego, przez co podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedawcy w jakikolwiek sposób  jest zabronione.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl